GRUNDEJERFORENINGEN KOLLERUPLUND  
 Bestyrelsen 
 Referat 
 Email 
 Internet 
 Radio 
 TV 
  Bestyrelsen  
  Flagning  
  Galleri  
  Generalforsamlingsreferat 2014  
  Generalforsamlingsreferat 2015  
  Generalforsamlingsreferat 2016  
  Kalender  
  Kontakt  
  Lokal plan  
  Nyheder  
  Til låns eller leje  
  TV / Internet  
  Vedtægter  
 

Grundejerforeningen Kolleruplund

 

Referat af Generalforsamling d. 9. marts 2016

 

Der var mødt repræsentanter for flg. nr. :  1, 21, 45, 10, 2, 23, 44, 26, 47, 38, 46, 42, 68, 49, 71, 63, 61, 57, 32, 34, 31, 38, 85, 81, 22, 39, 65 - i alt 27 medlemmer.

 

1. Valg af dirigent.

 

Bestyrelsen foreslog Christian Danielsen, nr. 68, som blev valgt til dirigent.

 

2. Orientering om ny affaldsløsning /Thomas Young Hwan Westring Jensen, Vestforbrænding.

 

Thomas gennemgik grundene til indførelse af en ny affaldsordning og hvilke muligheder vi havde, da vi på grund af manglende plads ikke kan etablere standardløsningen for parcelhuse. Der var rig lejlighed til at stille spørgsmål, og disse blev også besvaret, så alle blev fornuftigt oplyst. 

 

Vigtigst er nok, at hele foreningen skal have én ordning.

 

Foreningen skal selv afholde udgifterne til etablering af standpladser for de kommende containere til de forskellige affaldsfraktioner - Kommunen stiller containere til rådighed.

 

En del af diskussionen drejede sig om placering - der var stor stemning for en placering i forbindelse med den nordlige parkeringsplads, da dette ville virke mindst skæmmende.

 

Bestyrelsen vil arbejde videre med forslag til lokal ordning, der vil indebære bibeholdelse af affaldssække til restaffald på egen matrikel og centralt beliggende affalds-øer.

 

3. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Beretningen godkendt.

 

4. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse.

 

Regnskabet godkendt.

 

5. Eventuelle forslag. Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senes den 24. februar.

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 

På grundlag af budgettet og med henblik på de kommende etableringsomkostninger i forbindelse med den nye affaldsordning fastsattes kontingentet til kr. 700,-

 

7. Valg af bestyrelse og suppleant.

 

Valgt uden modkandidater blev :

 

Formand Steen Rosendahl nr. 81

Bestyrelsesmedlem Pernille Bjarlert nr. 1

Suppleant Anne Dahlgaard nr. 18

 

8. Valg af revisor og suppleant.

 

Revisor Ruperth Rasmussen nr. 31

 

Revisorsuppleant Jørgen Laurits Pedersen nr. 22

 

9. Eventuelt. 

 

Der blev diskuteret beplantning. Bestyrelsen havde ingen planer om at fortsætte renoveringen af fællesarealerne, da den nye affaldsordning vil komme til at koste et ikke nærmere kendt større beløb.

 

Pernille orienterede om det kriminalitetsforebyggende Nabohjælp og uddelte brochurer. Der er desværre hårdt brug for at kigge efter, for efter generalforsamlingen alene har der været 3 indbrud.

 

Mødet sluttede kl. 20.30